Gå tilbake

Pecunia og Bærekraftig utvikling

Pecunia som bærekraftig eier og utvikler

Pecunia har vært medlem i Grønn Byggallianse siden 2007 og hatt langvarig samarbeid med Enova inn i våre prosjekter. Vi har utviklet en egen veileder for bærekraft, som benyttes i både i drift, forvaltning og prosjekter og er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Vårt klima- og miljøarbeid er forankret i FNs Bærekraftmål og EU-taksonomien. Vi benytter sertifiseringsordninger for bygg under forvaltning og i nye utviklingsprosjekter for å systematisk redusere klimagassutslipp og energibehov.

For å rette fokus mot de områdene vi i størst grad kan påvirke, har vil valgt ut fem av FNs Bærekraftmål:

Stopp klimaendringene

Pecunia benytter løpende miljøplaner og vil fra 2022 BREEAM in-use sertifisere byggporteføljen, med minstekrav Very Good. Alle nye utviklingsprosjekter for næring skal oppnå BREEAM Excellent, ved rehabilitering vil BREEAM Very Good være minstekrav.

Klimagassutslipp beregnes for større prosjekter, samt årlig for driften av eiendommene ut ifra mengde kjøpt energi og avfall. Pecunia sørger for at utslipp i Scope 1-3 blir kompensert ved innkjøp av FN-godkjente klimakvoter (CER), med plan om stadig mindre behov for kompensering gjennom kvotekjøp.

Vi rapporterer årlig iht. GHG-protokollen, i tillegg utarbeides klima- og miljørapport gjennom vår miljøsertifisering.

Ren energi til alle

Energiforbruk overvåkes kontinuerlig for alle våre bygg, med fastsatte mål om redusert forbruk i handlingsplanen. I perioden 2018-2022 har vi redusert energibehovet på våre eiendommer med over 20% gjennom energitiltak og effektiv teknisk drift.

Tekniske oppgraderinger og løsninger for egenproduksjon av energi, batteribank for avlasting av effekttopper og mer effektive løsninger for varmegjenvinning kombinert med teknisk kompetanse for drift sikrer videre besparelser og måloppnåelse.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vann og avfall overvåkes kontinuerlig for alle våre bygg, med fastsatte mål om redusert forbruk og økt sorteringsgrad i handlingsplanen.

Rehabiliteringer og nybygg skal alltid kartlegge og vurdere ombruk og løsninger for reduksjon av avfallsmengder både i byggefase og driftsfase. Ved leietakerombygginger skal vi aktivt søke ombruksmuligheter på tvers av eiendommene.

God helse og livskvalitet

For Pecunia er det viktig at våre mål om redusert energiforbruk ikke går på kompromiss med arbeidsmiljøet for våre leietakere. Tilstrekkelig friskluftstilførsel og gode temperaturer for leietakerarealer er høyt prioritert.

Det er etablert egne systemer for distribusjon og leveranse av rent, filtrert drikkevann kombinert med gode treningsmuligheter samt sykkelparkeringer på våre eiendommer.

Alle våre rapporterte utslipp kompenseres gjennom kvotekjøp som i tillegg til utslippsreduksjon også bidrar til helse, livskvalitet og økonomisk vekst.

Les mer om kvoteprosjektet her: Cookstoves Ghana

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Pecunia skal stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere mht. arbeidsmiljø, etiske forhold og bærekraftig drift. Vi skal forvalte vårt HMS-ansvar i driften og i prosjektene med en systematisk tilnærming og en kompromissløs holdning til sikkerhet på arbeidsplassen, med mål om null fraværsskader.

Pecunia skal være en attraktiv arbeidsplass for alle våre ansatte, med gode faglige utviklingsmuligheter, et godt sosialt miljø og tilrettelegging for trening og fysioterapi for å sørge for våre ansattes helse. Vi opererer med en målsetting om sykefravær blant de ansatte på under 3%.

Pecunias miljøpolicy

  • Kontinuerlig forbedring av eget miljø- og klimaarbeid gjennom konkrete planer og evaluering
  • Sørge for etterlevelse av gjeldende regler og lovverk samt miljøsertifisering
  • Påvirke våre leietakere og samarbeidspartnere i positiv retning knyttet til klima og miljø
  • Stille de strengeste krav til bærekraft, styring og sosiale forhold i vår forvaltning og prosjektvirksomhet
  • Søke ny teknologi og nye løsninger som kan bidra til effektivisering og miljømessig gevinst

For å nå målene samt konkretisere tiltak er det utarbeidet egen målsetting og handlingsplan mot år 2030, som evalueres og oppdateres årlig.