Gå tilbake

Pecunia og Bærekraftig utvikling

Pecunia og klima

Den globale klimatrusselen handler mest sannsynlig om menneskestyrte klimagass-utslipp som fører til global oppvarming.

FNs klimapanel har pekt på løsningene, som for Norges vedkommende dreier seg om redusert bruk av fossil energi (kull, olje, gass), generell reduksjon av energiforbruk samt gjenbruk av avfall som viktige bidrag.

Det primære mål for Pecunias klimasatsing er derfor å legge til rette for reduksjon av klimagassutslipp (primært CO2) fra vår eiendommer. CO2-utslippet beregnes av mengden kjøpt energi samt mengde og type av avhendet avfall fra eiendommene, hvert år.

Pecunia sørger for at den utslippsresultanten vi ikke unngår, blir kompensert ved innkjøp av FN-godkjente klimakvoter (CER).

Klimanøytralitet forutsetter at man har et handlingsprogram for reduksjon av eget forbruk/utslipp, og på den annen side kompenserer for egne utslipp ved å redusere tilsvarende mengde utslipp et annet sted i verden. En CER-kvote tilsvarer ett tonn CO2, og blir kun utstedt etter at utslippsreduksjonen faktisk har funnet sted og er dokumentert.

I tråd med vår profil kjøper Pecunia kvoter fra prosjekter som bidrar til produksjon av fornybar energi som erstatter fossil energi, se eksempel nedenfor.

Kvoteprosjekt 1
Kvoteprosjekt 2

Pecunias målsetting

 • Redusere energiforbruk per arbeidsplass/time med 20 % fra 2012 til 2022.
 • Våre eksisterende bygninger skal minst opp på, og holde tritt med C-nivå i energimerkingen.
 • Byggeprosjekter skal ha en høy miljøambisjon, bedre enn gjeldende teknisk forskrift, og BREEAM sertifisert ved nybygg
 • Klimanøytral eiendomsforvaltning skal opprettholdes med arbeid for kontinuerlig utslippsreduksjon, og kjøp av (stadig færre) kompenserende utslippskvoter.
 • Gjennom deltakelse i kompetente fora skal vi både lære av andre og dele vår kunnskap.

Arbeidsmodell

Pecunia har rullerende miljøplaner. Ved enhver bruksendring blir tiltak vurdert i forhold til energibruk, brukerkvalitet og økonomi. Gjennomførte tiltak registreres, og vår «målgang» kan følges ved tiltakenes akkumulerte utslippsreduksjon.

Energimålere for elektrisk strøm, varmtvann og kjøling, er nødvendig for å følge med på utvikling i energiforbruk. Energioppfølgingssystem (EOS) og digitalt avleste målere benyttes aktivt i vår eiendomsdrift. Med disse hjelpemidlene visualiserer vi forbruksmønster og utvkling, og produserer forbruksregnskap (energifakturaer for hver leietaker). Leietakerne tilbys innsyn og deltakelse i EOS for sine arealer.

Pecunia har et godt samarbeid med Enova, og har tegnet kontrakt om støtte til tiltak. Tilsvarende har vi tegnet grønne kontrakter med leietakere som nyter godt av disse tiltakene.

Vi stimulerer til kildesortering; fraksjonsbeholdere ved forbruksstedet er avgjørende. Papirhenting i kontoretasjer og tilrettelagte avfallsrom er prioritert.

Utsagn fra Enova:

«GODE PROSJEKTEKSEMPLER
Energiprosjektet i Olav Vs gate og Dronning Mauds gate framstår som gode prosjekteksempler innenfor eksisterende kontoreiendommer. Tiltakene omfatter blant annet nye og energieffektive ventilasjonsanlegg med gode gjenvinnere og behovsstyring, nye vindusløsninger med passivhuskvalitet, energiovervåking osv.

Tiltakene reduserer energibruken vesentlig og utgjør en besparelse på ca. 100 kWh per m2 årlig, noe som vil glede gårdeier, brukere og leietagere i lang framtid. Tiltakene på ventilasjon og fasader har også stor innflytelse på arbeidsmiljøet gjennom bedre temperaturkontroll og redusert gatestøy.

Enovas strategiske retning innebærer blant annet fokus på energieffektivitet, miljøvennlige energibærere og passivhuskvalitet. Pecunia har gjennom utviklingen og gjennomføringen av energiprosjektet tatt et kraftig tak i å bringe bygningene nærmere passivhusstandard.»

Med vennlig hilsen
Frode O. Gjerstad / Seniorrådgiver / Enova SF

Pecunia mener

Formålsdelt energioppfølging er nødvendig for å kartlegge forbruk og derved styre energibruken i bygningene våre. Målersystemet gir grunnlag for rettferdig fordeling av energiforbruket.

Vannbårne systemer til oppvarming bør forbeholdes anlegg med stort forbruk. Ved boligbygging der energiforbruk nærmer seg lavenerginivå er det ikke mulig å oppnå akseptabel virkningsgrad og miljøgevinst med vannbåren varme. Livsløpsanalysen (LCA) kan vise en miljømessig gevinst, men driftsfeil og svikt i utstyr torpederer mange gode regnestykker.

Fjernvarme er en stabil og sikker energileveranse. Konsesjonsområdene fratar oss likevel mulighet til å velge egen energikilde som kan redusere andel av kjøpt energi. Energimerkets beregningsregler bør endres for de som ikke kan etablere varmepumper og alternative energikilder.

Mengden energi per arbeidplass/time er en vesentlig størrelse for måling og sammenligning av energiforbruk og CO2-konsekvens. Effektiv utnyttelse av arealer, med mulighet for å sitte tett, gir optimal utnyttelse av energi til opprettholdelse av godt inneklima. Arealeffektiv bruk forutsetter reservekapasitet og avkjøling for å oppnå høy utnyttelse av lokalene, noe som gir negativ score på NVEs energimerkeskala. Energiforbruk per m2, som NVEs merkeordning legger til grunn, er en villedende parameter. Energiforbruk per arbeidsplass/beboer, og tilstedeværelse (driftstiden) er det som bør måles.

Klimaspor-beregning (LCA – Life Cycle Analysis) forteller hvorvidt tiltaket er miljømessig forsvarlig over hele sin levetid. Pecunia benytter slike livsløps-regnskap for å teste tiltak med oppgradering av yttervegger, glassvinduer og utskifting av konstruksjoner.

Miljøbevisste leietakere

Flere av våre leietakere har definerte mål om klimareduserende tiltak og foretar målinger gjennom ordninger som Miljøfyrtårn, ISO-sertifisering etc.

Formålsdelt energi med mange målere er et verktøy som gjør at leietaker og driftsansvarlig i Pecunia kan samarbeide om driftstider på tekniske anlegg, brukervaner etc. EOS-loggen gir det visuelle, målbare resultat i spart energimengde. Redusert forbrukgir redusert energiregning til den som er flink til å tenke energisparing.

Pecunia legger til rette slik at de som ønsker det, får egen bruker i EOS (energioppfølging på web)

Vi deler aktuelle CO2-resultater med de leietakerne som rapporterer på slike parametere.

Dronning Mauds gate 1-3, BREEAM-NOR

Basis beskrivelse av prosjektet

Dagens kontorbygning får nye fasader, plan 10 utvides og fornyes, og det bygges et nytt plan 11.  Dagens tekniske anlegg, som i hovedsak er fra byggeår 1872 og ombygging og påbygg i 1996 blir skiftet ut og oppgradert. Innredning av eksisterende kontoretasjer blir dels tilpasset ny infrastruktur, dels fullstendig fornyet.

BREEAM-NOR klasse og score

Det siktes mot klasse Excellent, med score ca 75%

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Energieffektive fasader plassert på utsiden av eksisterende bæresystem utvendig solskjerming, tilrettelegging for vannbåren energi med utnyttelse av varmepumpe med brønnpark.

Brutto gulvareal (BRA) – m2

Areal som er berørt av BREEAM-sertifisering utgjør ca 13.923m2 bra

Tomtestørrelse – mål (dekar)

Ca 2.0 dekar

Område for lagring (m2)

Ca 250 m2 inkludert plass for kraner og byggeheiser. I tillegg kommer midlertidig leie av gategrunn i Dronning Mauds gate til leveranser til/fra med lastebil

Areal allment tilgjengelig

0

Areal bygd for offentlig bruk

0 – det er ingen offentlige leietakere i bygningen

Beregnet strømforbruk – kWh/m2

87 kWh/m2 (energimerke A)

Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2

0

Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 (ref Ene 5)

Levert energi kjøling fra varmepumpe: ca. 8 kWh/m2

Levert energi varme fra varmepumpe: ca. 6 kWh/m2

Beregnet vannforbruk – m3/person/år

Vi antar foreløpig 9 m3/person/år

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse

Entrepriseform gjennomføres med samspillskontrakter styrt av byggherren. Prosjekteringsleder, byggeledelse, rådgivere og entreprenørene gjennomfører fullprosjektering i samarbeid. Byggeleder har koordineringsrolle som miljøansvarlig under utførelse.

Entreprenørens rutiner og tilretteleggelse på byggeplass skal sørge for redusert energi- og vannforbruk, kontroll og overvåkning av CO2-utslipp fra byggeplassen, minimerte utslipp til luft og vann og ansvarlig innkjøpt trevirke. Avfall i byggefasen skal minimeres og kildesorteres. Det skal dokumenteres gjenvinningsgrad på minimum 85 %.

Prosjektet skal benytte robuste materialer med dokumenterte miljøegenskaper. Det legges til rette for godt innemiljø med høy grad av brukerkontroll; alle arbeidsplasser skal ha godt utsyn, solskjerming som kan kontrolleres av brukere, lysnivåer, temperaturer og ventilasjon som kan kontrolleres av brukere.

Liste over realiserte tiltak

 • Egenprodusert energi via brønnpark med varmepumper
 • Høy grad av kildesortering i driftsfase
 • Godt inneklima – bruk av produkter med lavemitterende materialer og fokus på materialer med lav klimapåvirkning, gode dagslysforhold, utsyn og termisk inneklima
 • Høy grad av brukerkontroll – temperaturer, belysning, ventilasjon
 • Optimalisert bygningskonstruksjon – lave U-verdier, god tetthet og lavt oppvarmings- og kjølebehov
 • Minimert vannforbruk – bruk av vannbesparende sanitærutstyr
 • Optimal styring- og regulering av tekniske anlegg for å sikre godt samspill mellom ulike funksjoner i bygget